Menu

Visie

De Wmo- adviesraad van de gemeente Epe hecht waarde aan actief burgerschap en participatie van Eper burgers. Iedereen moet gelijke kansen hebben zich te ontplooien en is verantwoordelijk om zijn mogelijkheden en kansen te benutten. Als burgers niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren zal de gemeente de burger moeten ondersteunen. Dit staat in het gemeentelijk beleid.

 

Missie

De Wmo-adviesraad vindt het belangrijk dat burgers zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. zij moeten kunnen rekenen op de samenleving op het moment dat de burger ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen wonen en te kunnen en meedoen in de samenleving. De Wmo-adviesraad draagt hieraan bij door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het College.

 

Toetsingscriteria bij het formuleren van een advies
 • toegankelijkheid; kan iedereen meedoen, fysiek en/of sociaal;
 • communicatie en informatie; is deze toegankelijk voor iedereen;
 • is voldoende rekening gehouden met de minder draagkrachtige burger;
 • is er keuzevrijheid van meerdere aanbieders en wordt hierbij cliënt gericht gewerkt;
 • in hoeverre wordt gebruik gemaakt van burgerparticipatie
 • is hoor en wederhoor toegepast door de gemeente en wat gebeurt ermee;
 • is in passend taalgebruik gecommuniceerd met de burgers in het algemeen en de doelgroep in het bijzonder.
Kernwaarden

De Wmo-adviesraad laat zich leiden door de volgende kernwaarden:

 • Representativiteit: De Wmo-adviesraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de inwoners van de gemeente Epe
 • Kwaliteit: De Wmo-adviesraad hecht waarde aan de goede kwaliteit van haar adviezen, waar nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld.
 • Onafhankelijkheid en samenwerking: De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en streeft naar een goede relatie en regelmatige contacten met betrokken (potentiële) cliënten, zorgverleners en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren.
 • Openheid/transparantie: De WMO-adviesraad is een adviesorgaan dat in alle openheid namens de burgers van de gemeente Epe het College van advies dient. De activiteiten van de adviesraad worden via de ten dienste staande media en de website gepubliceerd.
Strategische doelstellingen

Om haar werk goed te doen zorgt de adviesraad dat zij

Proactief:

 • vroegtijdig betrokken is bij het maken van gemeentelijk participatiebeleid;
 • ontwikkelingen signaleert op basis van contacten met de burgers van de gemeente Epe;
 • bewaakt dat burgers die aangewezen zijn op de Wmo keuzevrijheid hebben en behouden
 • maatschappelijke ontwikkelingen intensief volgt

Actief:

 • betrokken blijft bij de uitvoering van het beleid;
 • contact zoekt en onderhoudt met belangenbehartigers, burgers die zijn aangewezen op ondersteuning en mantelzorgers;
 • knelpunten signaleert;
 • informatie verzamelt om kwalitatief en goed onderbouwd te kunnen adviseren;
 • contact zoekt en onderhoudt met de Wmo- raden en/of andere adviesorganen in de regio;
 • overlegt met verantwoordelijke wethouders en het college van B&W

Reactief:

 • actie onderneemt als daar op enigerlei wijze aanleiding toe is;
 • eigen inbreng en acties jaarlijks evalueert.
© 2014-2020 | Ontwerp en realisatie door Reclame & Marketingbureau Huqson